Indigeneity, Language and Authenticity

Home » Uncategorized » Försoning och kyrkovärdar – ett svar på Per Sundins debattartikel “Det behövs inget kyrkligt förlåt till samerna”.

Försoning och kyrkovärdar – ett svar på Per Sundins debattartikel “Det behövs inget kyrkligt förlåt till samerna”.

Försoning är ett centralt begrepp inom den kristna tron. En del teologer går så långt som att hävda att försoning med Gud och våra medmänniskor är Guds främsta uppgift till oss. I Bergspredikan går Jesus till och med så långt att han säger att den som inte försonar sig med sin broder, inte heller har rätten att lägga fram sina böner och offer till Gud.

Kanske är det just därför jag blir så illa berörd av Per Sundins debattinlägg i Dagen där han hävdar att det inte behövs något kyrkligt förlåt till oss samer. Påståendet visar inte bara att Sundin saknar grundläggande kunskaper om samisk historia i Sverige, men dessutom att hans förståelse av det kristna budskapet är minst sagt förvirrat.

I sin debattartikel nämner Per Sundin det samiska skriftspråket, utan att reflektera över det faktum att det finns sammanlagt nio idag levande samiska språk, och menar att detta på ett sätt rättfärdigar de övergrepp som kyrkan begick i statens och den kristna trons namn. Vad han glömmer i sammanhanget är att de allra första böckerna på samiska skrevs av en man med ytterst bristfälliga kunskaper i de samiska språken, och att ett otal olika ortografier följt i dessa böckers spår, vilket i sin tur, snarare än att underlätta alfabetiseringen av det samiska folket, bidragit till att få samer i dag känner sig bekväma med att skriva och läsa på sitt eget språk.

Inte heller nämner Per att de första samiska pojkar som fick gå i skolan knappats valt detta själva, men att de tvingats dit med våld. Jag behöver bara se på mitt eget släktträd för att hitta tydliga bevis på just detta. 1669 kidnappades den samiske pojken Adam Christoffersson, en av mina och många andra sydsamers förfäder, från sitt hem av birkarlar som bedrev olaglig handel i Åsele Lappmark för att sedan säljas till de svenska prästerna, och deras skolprojekt. Då var Adam nio år gammal, och hans fader berättade för tinget i Åsele samma år att han hellre hade dömts till döden, än att mista sin ende son.

Per Sundin ger sig även på att diskutera tvångskristnandet i sin artikel. Detta sorgliga kapitel i vår historia, där vår traditionella religion i mångt och mycket totalt annihilerades, bland annat genom att samiska heliga föremål förstördes och flera samiska män och kvinnor avrättades för sin tro, väljer Per Sundin att bagatellisera. Helt i kontrast med konkreta fakta beskriver han den svenska konversionen till kristendomen som ett tvångskristnande. Sanningen är den att kristendomens intåg i Sverige, till skillnad från i många andra länder, skedde uteslutande genom fredlig mission, och detta ledde till att man redan på 800-talet hade kristna begravningsplatser och kyrkor i Sverige.

Inte heller verkar Per Sundin ha förstått exakt hur stort inflytande den svenska kyrkan haft över utbildningsväsendet i Sverige. Att friskriva kyrkan från skuld, för att statsmakten tog de formella besluten att inrätta samiska folkskolor, sedermera nomadskolor, är att totalt förbise det faktum att kyrkan hade ett enormt inflytande över skolväsendet ända fram till 1958, då kyrkan officiellt förlorar sin makt över den svenska skolan.

Det är inte för inte som majoriteten av Sveriges pensionärer börjat sina skoldagar med psalmsjungande.

Kanske hade Per Sundins bristande kunskaper i svensk och samisk historia kunnat förlåtas om han inte samtidigt hade tagit på sig rätten att skuldbelägga mitt folk för att vi, trots historiska oförrätter och än idag pågående kolonisering av våra sinnen och marker, ändå är stolta nog över att fortfarande finnas kvar. Att underförstått anklaga samer för att vara ett segregerande folk – trots att exemplen på samer som gift sig med svenskar är otaliga – snarare än att se på den politik som rådde till långt in på mitten av förra seklet, och sätta sig in i hur Lapp-skall-vara-Lapp-politiken har slått mot hela vårt samhälle, vare sig vi är renägare eller ej, blir i praktiken ett okristligt slag under bältet.

Men kan man egentligen förvänta sig ett genomtänkt, etiskt resonemang från en man som ser fråntagandet av en människas allra mest personliga ägodel, det vill säga hennes namn, som ”en del av integrationen”?

Per Sundin skall ändå ha beröm för att han nämner ett stort antal exempel på hur den svenska staten kränkt våra mänskliga rättigheter. Tyvärr är det bara synd att han inte ser kopplingarna mellan staten och kyrkan, trots att det är mindre än 20 år sedan den svenska staten och den svenska kyrkan gick skilda vägar. Det är lätt att peka på staten som den stora boven i dramat, men att samtidigt blunda för det faktum att den Svenska Kyrkan äger ofantliga landområden i Saepmie, och att man genom århundradena gjort sig rik på samiska kroppar, marker och varor, är både oetiskt och i slutändan att tillåta sig själv att vara outbildad om samiska frågor.

I Uppsala Universitets arkiv hänger våra förfäders skelett. På stora ark i 38 album tyngda av övergreppets allvar stirrar våra släktingar tillbaka på oss, avklädda och fråntagna sin identitet av rasbiologins företrädare.

Per Sundin menar att kyrkan endast i undantagsfall varit medverkande i dessa övergrepp, men återigen visar han att hans kunskaper i frågan är bristande. Så sent som ifjol fick Lycksele Sameförening – Liksjuon Sámien Seäbrrie – reda på att den svenska kyrkan i Lycksele på femtiotalet varit med om att gräva upp 25 samiska skelett för att man skulle kunna forska på dem. Vi väntar fortfarande på att få återbegrava dessa stulna samiska män, kvinnor och barn.

Även när vi bortser från lokala exempel så är historien tydlig med att kyrkan gått rasbiologernas ärenden. I det rasbiologiska institutets arkiv finns det hundratals bevis på hur kyrkan aktivt deltagit och bidragit till spridande av rasbiologins tankar. 1929 bjuds en av Hitlers forskare, en tidigare jesuitpräst, in av ärkestiftet i Uppsala för att hålla en föreläsning om just rasbiologi, och i Herman Lundborgs bok ”The Race Biology of the Swedish Lapps” citeras Luleåbiskopen Bergkvist, som menar att ”den lilla kultur [som samer] äger har givits dem utifrån, alltså av de människor vars undersåtar de är.

Men inte nog med det, Herman Lundborgs första resa till Saepmie för att mäta samiska kroppar, och ta nakenbilder av våra äldre generationer mot deras vilja, hade aldrig blivit av om han inte hade fått direkt stöd av den dåvarande prästen i Vittangi. För att citera Maja Hagerman som forskat mer på ämnet i fråga så kan man utan att överdriva säga att ”den Svenska Kyrkan var av vital betydelse för de rasbiologiska undersökningarna”.

Jag vill lämna Per Sundin med en slutlig uppmaning och utmaning.

Som same, engagerad på olika sätt i den svenska kyrkan, hade jag i fjol förmånen att vara med vid Kyrkornas Världsråds möte i Trondheim. Vid det mötet tog man ett enhälligt beslut om att kräva av sina medlemmar att de är proaktiva i sitt stöd av urfolk runt om i världen för att motverka rasism, uppnå försoning, och uppnå rättvisa, samt att de arbetar aktivt för att implementera FNs deklaration om urfolksrättigheter som minimumstandard i sitt förhållande med samer och andra urfolk.

Min förhoppning är att Per Sundin vill följa Värdsrådets uppmaning och att han tar sig tid att läsa FN-deklarationen så att han i framtiden dels drar sig till åminnelse det centrala kristna budskapet om försoning, och att han dels sätter sig in i samisk historia och kultur innan han får för sig att skriva ytterligare en debattartikel där han som en enskild kyrkovärd tar på sig rätten att ge hela den Svenska Kyrkan syndernas förlåtelse, för något som kyrkan själv med all önskvärd tydlighet har visat att man förstår är någonting man måste diskutera vidare.

Johan Sandberg McGuinne
Förstelärare i samiska, Lycksele Kommun
Sekreterare i Liksjuon Sámien Seäbrrie

 

Advertisements

1 Comment

  1. Reblogged this on southsaamihistory and commented:
    Johan Sandberg McGuinne svarar Per Sundin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: